How to Make Avocado Toast with Burrata

Burrata (cream-filled fresh mozzarella cheese) takes this avocado toast recipe to the next level for a decadent, yet weekday-friendly breakfast.

Up next:
Playing
"How to Make Avocado Toast with Burrata"
  • Facebook
  • Pinterest
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr
  • StumbleUpon
  • YouTube